Pridevi (Adjectives)

Pridevi se koriste da bliže opišu imenice i oni stoje ispred nje. U engleskom jeziku oni su nepromenljiva vrsta reči, tj. nemaju rod, broj i slaganje sa padežom.

Nekad je neko rekao da je pridev „neprijatelj“ imenica. Tako se kaže jer ako upotrebimo odgovarajuću imenicu, nije nam potreban pridev. Na primer, umesto da kažemo „velika, impresivna kuća“ (2 prideva+1 imenica), možemo jednostavno reći „vila“ (1 imenica).

Kada govorimo o pridevima u engleskom jeziku, treba obratiti pažnju na vlastite prideve koji su izvedeni iz vlastitih imenica. Za razliku od srpskog jezika gde takve prideve pišemo malim slovom (npr. američka poezija, italijanska kuhinja), u engleskom jeziku oni se pišu velikim slovom (npr. American poetry, Italian cuisine)

Prisvojni pridevi (Possessive Adjectives)

Prisvojni pridevi određuju imenice (my sister, his book, their house). Prisvojni pridevi imaju sledeće oblike:

Lična zamenica
Prisvojni pridev

I – ja
you – ti
he – on
she – ona
it – ono
we – mi
you – vi
they – oni

my – moj
your – tvoj
his – njegov
her – njen
its – njegovo
our – naše
your – vaše
their – njihovo

Primeri:

 • This is my house. (Ovo je moja kuća.)
 • His mother is very nice. (Njegova majka je veoma fina.)
 • Her name is Jelena. (Njeno ime je Jelena.)
 • What is your name? (Koje je tvoje ime / Kako se zoveš?)
 • What is his job? (Koje je njegovo zanimanje?)

Poređenje prideva (Comparisons of Adjectives)

Kod jednosložnih i nekih dvosložnih prideva komparativ se gradi dodavanjem sufiksa –er, a superlativ dodatkom sufiksa –est:

 • oldolder oldest (star, stariji, najstariji)
 • smart smarter smartest (pametan, pametniji, najpametniji)

Pridevi koji se završavaju na –y ispred kojeg se nalazi suglasnik, menjaju –y u –i:

 • friendly friendlier friendliest (ljubazan, ljubazniji, najljubazniji)

Jednosložni pridevi sa kratkim samoglasnikom udvajaju poslednji suglasnik u poređenju:

 • big bigger biggest (velik, veći, najveći)
 • thin thinner thinner (mršav, mršaviji, najmršaviji)

Višesložni pridevi se porede na sledeći način: komparativ se gradi dodatkom priloga more a superlativ dodatkom priloga most:

 • beautiful more beautiful most beautiful (lep, lepši, najlepši)
 • popular more popular most popular (popularan, popularniji, najpopularniji)

Ovakvo poređenje se još naziva i složeno poređenje. U okviru složenog poređenja možemo razlikovati pozitivno i negativno poređenje.

Pozitivno poređenje govori o tome da jedan subjekat u većoj meri sadrži navedenu osobinu:

 • She is more intelligent than her sister. (Ona je inteligentnija od njene sestre.)

Negativno poređenje govori o tome da jedan subjekat u manjoj meri sadrži navedenu osobinu:

 • Belgrade is a less dangerous place than New York. (Beograd je manje opasno mesto od Njujorka.)

Razliku između dva subjekta možemo iskazati i sa different from:

 • Belgrade is different from New York. (Beograd je drugačiji od Njujorka.)

Poređenje po jednakosti znači da dva subjekta u istoj meri poseduju neku osobinu. U tu svrhu koristimo as … as:

 • Mary is as beautiful as her sister. (Meri je lepa kao njena sestra.)
 • He is as smart as I am. (On je pametan kao ja.)

Neki pridevi se porede nepravilno:

 • good better best (dobar, bolji, najbolji)
 • bad worse worst (loš, gori, najgori)
 • little less least (malo, manje, najmanje)
 • much more most (mnogo, više, najviše)
 • many more most (mnogo, više, najviše)

Uradite testove da proverite kako ste razumeli prideve:

Test 1 »

Test 2 »

Test 3 »

Leave a Reply