Glagoli (Verbs)

Morfološki oblici

Glagol u engleskom jeziku ima četiri morfološka oblika (načini formiranja reči): the present (sadašnje vreme), the past (prošlo vreme), the present participle (sadašnji particip) i the past participle (prošli particip).

The present (sadašnje vreme) je osnovni oblik glagola koji tražimo u rečniku: be, close, love, go

The past je prošli oblik glagola koji objašnjava da se radnja dogodila u prošlosti, to je prost glagolski oblik koji stoji sa imenicom ili zamenicom i tako označava predmet iskaza: I was, I closed, I loved, I went

The present participle (sadašnji particip) se završava na nastavak –ing, i podrazumeva trajnost radnje ili stanja: being, closing, loving, going

The past participle (prošli particip) je oblik glagola koji se najčešće završava sa –d ili –ed ili ima svoj oblik i podrazumeva da se nešto odigralo: been, closed, loved, gone

Pravilni i nepravilni glagoli

Engleski, kao i mnogi germanski jezici, sadrži pravilne i nepravilne glagole. Svaki nepravilni glagol se uči napamet. U zavisnosti od pravilnosti glagoli se dele na četiri grupe: pravilni, nepravilni, glagoli koji imaju više oblika i nepotpuni glagoli.

Pravilni glagoli grade prošlo vreme i prošli particip tako što se im dodaje nastavak –d ili –ed, kao što je open, opened, opening, opened.

Nepravilni glagoli imaju sopstvene oblike za prošlo vreme i prošli particip kao što je drink, drank, drinking, drunk.

Glagoli sa više oblika formiraju prošlo vreme i prošli particip na dva ili više načina, dakle mogu biti pravilni i nepravilni u isto vreme, kao što je thrive, thrived ili  throve, thrived ili thriven.

Nepotpuni glagoli nemaju participe i imaju samo nekoliko načina ili vremena kao što su beware, ought, quoth.

Funkcije pomoćnih glagola u engleskom jeziku

Pomoćni glagoli u engleskom jeziku su be, do i have, a oni se takođe mogu koristiti i kao samostalni glagoli. Will i shall se koriste da izraze buduće vreme.

U svakom od sledećih primera ovi pomoćni glagoli imaju funkciju prostog predikata (nema dodatnih glagola koji menjaju njihovo osnovno značenje):

 • Tamara is a teacher. (Tamara je učiteljica.)
 • The bowls are in the cupboard. (Činije su u kredencu.)
 • James does this kind of thing frequently. (Džon to čini često.)
 • My roommates and I do the laundry every week. (Moji cimeri i ja peremo veš svake nedelje.)
 • I can’t complete my task because he still has my notes. (Ne mogu da završim moj zadatak jer su kod njega još uvek moje beleške.)
 • They have several kinds chocolate in the store. (Oni imaju nekoliko vrsta čokolade u radnji.)

Drugi glagoli koji se takođe smatraju pomoćnim su can, could, may, might, must, ought, should, and would. Ovi glagoli se nazivaju modalni glagoli i izražavaju potrebu, obavezu ili mogućnost:

 • Tom decided that Ana could take several days off.
 • The girl told her parents that she would finish everything if they gave her money.
 • John told Maria that she ought to have the car fixed.
 • The boss told his workers that they might get new uniforms.
 • According to the instructions, we must keep this cream in a cool and dry place.

Pomoćni i glavni glagol ne stoje uvek jedan pored drugoga. Između njih se mogu naći odrečne rečce i prilozi:

 • They have not changed the figures on time.  (Nisu promenili cifre na vreme.)
 • The problem was never discovered. (Problem nikad nije otkriven.)
 • He has recently decided that all workers should do those reports. (On je skoro odlučio da svi radnici treba da urade te izveštaje.)
 • Will you walk the dog tomorrow? (Hoćeš li prošetati psa sutra?)
 • My friend was rapidly and gracefully dancing about the stage. (Moj prijatelj je brzo i graciozno igrao po pozornici.)

Pasiv

Pomoćni glagol be se koristi sa prošlim participom (treća kolona) da bi se formirao pasiv. Npr. rečenica „the door was closed“ govori da je neko ili nešto zatvorio prozor, a nije se naglasilo ko je to ili šta je to učinilo. Pasiv je nekad dvosmislen, zato što su mnogi prošli participi takođe i jedan oblik prideva. Npr: „at 9:15 PM, the door was closed“ može biti pasiv i značiti „u 21:15 neko je zatvorio vrata“, ili rečenica koja nije pasiv i znači „u 21:15, vrata nisu bila otvorena“ (možda su zatvorena ranije). Zbog ove dvosmislenosti glagol get se koristi kolokvijalno umesto be  kada se formira pasiv.

Trajni (progressive) aspekt

Pomoćni glagol be se koristi sa sadašnjim participom za formiranje trajnog aspekta. Rečenica „I am driving my car“ opisuje šta govornik radi u samom trenutku govora, dok je rečenica „I drive my car“ činjenica i odnosi se na širi vremenski period.

Svršeni (perfect) aspekt

Pomoćni glagol be se koristi sa prošlim participom da bi se formirao svršeni aspekt. Na primer, rečenica „Marina has fallen in love“ se razlikuje od „Marina fell in love“ jer prethodna podrazumeva povezanost sa sadašnošću (moguće je da je Marina još uvek zaljubljena), dok u drugoj to nije slučaj.

Lista nepravilnih glagola

Present Past Past Participle Značenje
be was, were been biti
become became become postati
begin began begun početi
blow blew blown duvati
break broke broken slomiti
bring brought brought doneti
build built built zidati, graditi
burn burnt/burned burnt/burned goreti
buy bought bought kupiti
catch caught caught uhvatiti
choose chose chosen birati
come came come doći
cost cost cost koštati
cut cut cut seći
do did done činiti, raditi
draw drew drawn vući, crtati
drink drank drunk piti
drive drove driven voziti
eat ate eaten jesti
fall fell fallen pasti
feel felt felt osećati
fight fought fought boriti se
find found found naći
fly flew flown leteti
forget forgot forgotten zaboraviti
get got gotten dobiti
give gave given dati
go went gone ići
grow grew grown rasti, odgajati
have had had imati
hear heard heard čuti
hide hid hidden sakriti
hit hit hit pogoditi
hold held held držati
hurt hurt hurt povrediti
keep kept kept držati
know knew known znati
learn learnt/learned learnt/learned učiti
leave left left ostaviti, napustiti
lend lent lent pozajmiti (od nekoga)
let let let (do)pustiti
light lit/lighted lit/lighted (u)paliti
lose lost lost izgubiti
make made made napraviti
mean meant meant značiti
meet met met sresti
pay paid paid platiti
put put put staviti
read read read čitati
ride rode ridden jahati, voziti (bicikl i sl.)
ring rang rung zvoniti
run ran run trčati
say said said reći, kazati
see saw seen videti
sell sold sold prodati, prodavati
send sent sent poslati
set set set (po)staviti
shake shook shaken tresti
shine shone shone sijati
show showed showed/shown pokazati
shut shut shut zatvoriti
sing sang sung pevati
sit sat sat sesti
sleep slept slept spavati
smell smelt/smelled smelt/smelled mirisati
speak spoke spoken govoriti
spell spelt/spelled spelt/spelled spelovati
spend spent spent potrošiti, provesti
stand stood stood stajati
steal stole stolen krasti
swim swam swum plivati
take took taken uzeti
teach taught taught podučavati
tell told told reći, kazati
think thought thought misliti
throw threw thrown baciti
understand understood understood razumeti
wake woke (waked) woken (waked) (pro)buditi (se)
wear wore worn nositi
win won won dobiti, pobediti
write wrote written pisati

Leave a Reply