Imenice (Nouns)

U engleskom jeziku reč „imenica“ (noun) vodi poreklo od latinske reči nomen koja znači „ime“. Imenice su vrste reči koje se koriste da označe ljude, životinje, predmete, stanja, događaje, osećanja i apstraktne pojmove. Imenice mogu imati funkciju subjekta ili objekta i mogu biti dodatno definisane pridevima i članovima.

Vrste imenica

 • Vlastite imenice (proper nouns) su imena ljudi, država, mesta, npr. Martin, France, London itd.
 • Opšte imenice (common nouns) označavaju nazive bića, pojava i predmeta sa zajedničkim osobinama, npr. aunt (tetka), worker (radnik), plane (avion), horse (konj), story (priča), chair (stolica)…
 • Zbirne imenice (collective nouns) koje označavaju više bića ili predmeta kao jednu celinu, npr. flock (jato), colony (kolonija), team (tim), swarm (roj).
 • Apstraktne imenice (abstract nouns) označavaju nešto što je neopipljivo. To su npr. love (ljubav), sadness (tuga), hapiness (radost), death (smrt), itd.
 • Glagolske imenice (verbal nouns) predstavljaju nazive radnji i stanja. Imaju formu glagola (nastavak za sadašnji particip -ing) , ali imaju funkcuju imenice. Primeri: running (trčanje), sleeping (spavanje), itd.
 • Osim gore navedenih, takođe postoje i brojive i nebrojive imenice.

U engleskom jeziku obeležje roda nije toliko važno kao u srpskom. Dok u srpskom i neanimatne imenice (one koje označavaju nežive entitete) mogu biti „on“ ili „ona“, one se u engleskom, po pravilu, zamenjuju sa it ili which. Zamenice he i she se upotrebljavaju kada se odnose na ljude, a it kada se govori o bilo čemu drugom (o životinjama ili stvarima). Neke neanimatne imenice mogu se zamenjivati sa he/she ukoliko su personifikovane, na primer u takvoj upotrebi sun, war su muškog roda, dok su moon, nature, ship, kao i imena zemalja ženskog roda (France has increased her exports).

Za životinje (obično kućne ljubimce) se upotrebljavaju he, she, who. Neke imenice za životinje imaju različite oblike za mužjake i ženke (bull/cow, dog/bitch, tiger/tigress). Imenice koje imaju sufiks –ess ukazuju da se radi o osobi ženskog pola (waiter/waitress, host/hostess, actor/actress).

Neke imenice su i muškog i ženskog roda (cook, friend, guest, journalist, neighbor, person, pupil, relative, scientist, student, teacher, tourist, writer). Na muški ili ženski rod mogu da ukazuju reči male/female, he/she, boy/girl, man/woman, itd. (male cousin, man servant, woman doctor, itd.). Na zbirne imenice (committee, team, army, family) mogu se odnositi ili it/which, ako se misli na grupu kao celinu, ili sa they/who ako se misli na jedinke grupe.

Uradite test da proverite kako ste razumeli imenice:

Test 1 »

Test 2 »

Množina (Plurals)

Množina imenica se gradi dodavanjem nastavka –s na jedninu imenice. Taj se nastavak izgovara iza zvučnih suglasnika i samoglasnika / z / , a iza bezvučnih suglasnika / s /:

Primeri za imenice sa / z / izgovorom:

 • chair (stolica) – chairs (stolice)
 • window (prozor) – windows (prozori)
 • table (sto) – tables (stolovi)

Primeri za imenice sa / s / izgovorom:

 • street (ulica) – streets (ulice)
 • shop (prodavnica) – shops (prodavnice)

Ako se imenica završava na –y a prethodi joj suglasnik, –y prelazi u –i i dodaje se –es:

 • baby babies (beba – bebe)
 • country countries (zemlja – zemlje)

Ako se ispred  y nalazi samoglasnik, množina se gradi pravilno, tj. dodavanjem nastavka –s:

 • toy toys (igračka – igračke)
 • way ways (put – putevi)

Ako se imenica završava na –s, –ss, –ch, –sh, –x dodaje se nastavak –es. Kod takvih imenica nastavak –es izgovara se / iz /:

 • bus buses (autobus – autobusi)
 • wish wishes (želja – želje)
 • box boxes (kutija – kutije)

Neke imenice imaju nepravilnu množinu:

 • man (muškarac) – men (muškarci)
 • woman (žena) – women (žene)
 • child (dete) – children (deca)
 • foot (stopalo) – feet (stopala)
 • tooth (zub) – teeth (zubi)
 • mouse (miš) – mice (miševi)

Brojive i nebrojive imenice (Countable and Uncountable Nouns)

Brojive imenice (countable nouns) su imenice koje imaju množinu – mogu se brojati:

 • book (knjiga) – books (knjige)
 • child (dete) – children (deca)

Nebrojive imenice (uncountable nouns) nemaju množinu – ne mogu se brojati:

 • sugar, milk, love, money

Some and Any (negde se kategorišu kao indefinite pronouns)

Količina se može iskazati neodređenim prilozima some i any.

Some (nekoliko) se koristi u potvrdnim rečenicama. Može stajati isred brojivih imenica u množini i ispred nebrojivih imenica:

 •   (Ona je ostavila nekoliko narandži na stolu.)
 •   (Treba da kupimo malo putera za tortu.)

Jedini slučaj kada se some upotrebljava u pitanjima jeste kada nekoga nudimo nečim:

 •   (Da li bi htela kafu?)
 •  (Hoćeš li narandže?)

Any (ijedan, nijedan) se koristi u upitnim i odričnim rečenicama ispred brojivih imenica u množini i ispred nebrojivih imenica:

 •   (Ima li jaja u frižideru?)
 •  (Nema nimalo kafe u kutiji za kafu.)

U potvrdnim rečenicama any znači ma koji, bilo koji, svaki:

 • Any day suits me. (Odgovara mi bilo koji dan.)
 •   (Daj mi ma koju knjigu hoćeš.)
 •   (Svaki čovek može to da razume.)

Much and Many (negde se kategorišu kao indefinite pronouns)

Much i many (mnogo) su prilozi za količinu koji imaju isto značenje ali različitu upotrebu.

Much se koristi uz nebrojive imenice dok se many koristi uz brojive imenice. Pored ovih priloga često se koristi i prilog a lot of koji može stajati i uz brojive i uz nebrojive imenice:

 •   (Nije bilo mnogo snega prošle godine.)
 •   (Videla sam mnogo slavnih ljudi u Los Anđelesu.)
 •   (Ona je popila puno alkohola na zabavi.)
 •   (Majkl je kupio mnogo dobrih knjiga na sajmu knjiga.)

Uradite test da proverite kako ste razumeli izraze za količinu »

Leave a Reply